Nauwelijks wachttijden
Uitslag binnen 24 uur online
Onderzocht door erkende laboratoria

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uw privacy is belangrijk voor ons en staat voorop in deze aanpassingen. Om U duidelijkheid te geven over waar wij uw gegevens voor gebruiken, werken wij continu aan het verbeteren van onze privacyverklaring. Met deze doelstelling in gedachten, hebben we in het licht van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, onze privacyverklaring bijgewerkt. Deze verordening treedt 25 mei 2018 in werking. De AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

* Uw gegevens kunnen door u zelf ingezien en beheerd worden via uw dashboard. U kunt de gegevens van     uitslagen ten alle tijden verwijderen. Waarschuwing : dit is definitief, wij kunnen ze niet meer re-installeren.

* In onze systemen staan alleen uw NAW-gegevens en de testuitslagen. Geen enkele andere partij of organisatie heeft hier toegang toe.

* Uw e-mail adres wordt alleen door ons gebruikt voor onze nieuwsbrief en een test herinnering. U kunt dit aan/uit zetten in uw dashboard. Uw e-mail adres of NAW- gegevens worden door ons nooit verstrekt aan een andere partij.

* U heeft uw gegevens met ons gedeeld voor het doel preventief onderzoek. Deze worden voor u bewaard voor vergelijking en verloop. U kunt de uitslagen altijd verwijderen.

* Wij kunnen ook al uw gegevens, inclusief test uitslagen, voor u verwijderen. Dit kunnen wij alleen uitvoeren indien de opdracht komt per e-mail afkomstig van het e-mailadres dat hoort bij uw gegevens. Dit is definitief, de testresultaten zijn niet meer te re-installeren.

* Het zal altijd zo zijn dat de gegevens van het onderzoek in de systemen van het laboratorium komen te staan. Het is technisch niet te regelen om de onderzoeken uit te voeren zonder die gegevens.

We blijven bezig onze privacy en algemene voorwaarden up-to-date te houden.

Uw gegevens worden beschermd naar ons verstuurd ( Geotrust,  zie het groene slot in de URL) en we maken gebruik van de secure zorg omgevingen Zorgmail en KPN Zorgmanager voor ontvangst van de uitslagen.

Uw gegevens worden technisch verwerkt door The Webmen BV ( KVK 08173352 ) en The Webmen Hosting BV ( KVK 08173320) met wie Check-U BV een verwerkers/verwerkingsverantwoordelijke overeenkomst heeft.

Binnen de organisatie van Check-U BV is dhr. C.J. Vloon Functionaris voor de gegevensverwerking. Heeft u vragen of opmerkingen over de AVG of uw gegevens, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met cj.vloon@testjegezondheid.nl

 

 

privacy policy

Uw gegevens
Voor optimale dienstverlening maakt Check-U BV gebruik van algemene persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht, adres en contactgegevens. Check-U BV bewaart en verwerkt de door u, geheel op vrijwillige basis, aangeleverde algemene persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De door u aangeleverde gegevens kunnen op u betrekking hebben of op een derde. In beide gevallen worden de gegevens behandeld conform dit privacy statement. Er wordt geen gebruik gemaakt van automatiseerde besluitvorming en of profilering.

Beveiliging en opslag van gegevens
De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database van Check-U BV. Uw gegevens worden met optimale zorg en respect voor de privacy eisen behandeld. Check-U BV neemt technische en organisatorische maatregelen om een hoog beveiligingsniveau te garanderen. Check-U BV bewaart uw gegevens voor de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Daarna worden deze gegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet langer bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik.

Gebruik van gegevens
Check-U BV gebruikt de algemene persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. mogelijk maken van de inlog procedure naar uw persoonlijke beveiligde klant omgeving
b. versturen van een test set naar het door u opgegeven adres;
c. laten uitvoeren van onderzoek/analyse zoals door u is besteld in een door Check-U BV gecontracteerd extern Laboratorium;
d. leveren van informatie aan medisch specialisten ten behoeve van de beantwoording van uw vragen;
e. verstrekking van gegevens aan derden als gevolg van wettelijke verplichtingen;
f. het doen van marketing campagnes ten behoeve van Testjegezondheid.nl producten en diensten;
9. behandelen van geschillen;
h. geanonimiseerde testresultaten kunnen worden gebruikt in (statistische) overzichten en (wetenschappelijke) publicaties. Resterend monstermateriaal wordt door het externe laboratorium bewaard voor na-bepaling binnen genoemde periode en daarna vernietigd.
i. Uw gegevens zullen nimmer verstrekt worden aan derden, zonder uw toestemming.
j. Uw gegevens zullen nimmer verkocht worden aan derden.

Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt zoals bijvoorbeeld de geboortedatum en/of geslacht dan kan het zijn dat de uitslag en referentiewaarden niet goed weer kan worden gegeven.

Speciale privacy voor anonieme testen
Voor de producten en/of diensten met vermelding van anonimiteit neemt Check-U BV de volgende extra maatregelen:
a. Verzending van de test set geschiedt in een blanco enveloppe zonder vermelding van het type product;
b. Persoonsgegevens worden niet meegestuurd naar het Laboratorium. Dit is niet overal mogelijk; u kunt daar vooraf naar informeren..Ter verzekering van juiste authenticatie van het monster en waarborg van de kwaliteit worden wel naam, geboortedatum en geslacht meegestuurd.

Uw rechten
Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake zijn, kunt u zelf de gegevens aanpassen en verbeteren, Check-U BV verzoeken uw gegevens te verwijderen. Als u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking dan mag u deze ten allen tijden intrekken.
Indien u bezwaar maakt tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketing van andere producten en diensten van Check-U BV, zal Check-U BV dit gebruik terstond staken. Indien u een klacht wilt indienen dan kan dit naar cj.vloon@testjegezondheid.nl.

Wijziging privacy statement
Dit privacy statement kan door Check-U BV worden gewijzigd. Op de website van Check-U BV - Testjegezondheid.nl staat altijd de laatste versie van dit privacy statement.